Presentation

ข้อกำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral) และแบบโปสเตอร์ (Poster)

  การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย  (Oral)

 1.  ผู้นำเสนอผลงานจัดทำ Power Point ประกอบการนำเสนอ (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) โดยสามารถดาวน์โหลด template ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ www.psuedconference.org
  ...
 1. ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำเสนอ Power Point ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยใช้เวลาสำหรับการนำเสนอ คนละไม่เกิน 8 นาที ซักถามและเสนอแนะ 4 นาที รวมเป็น คนละ 12 นาที นำเสนอวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยนำเสนอแบบออนไลน์
  ...
 1.  การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral) 8 ห้อง จัดพร้อมกัน ลำดับการนำเสนอและห้องที่ใช้นำเสนอ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org
  ...
 1.  ผู้นำเสนอผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org
  ...
 1.  มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงานดีเด่นแต่ละห้อง โดยจะจัดส่งไฟล์ในรูปแบบ pdf ไปยัง e-mail ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอดีเด่น
  ...
 1.  ขอความร่วมมือผู้นำเสนอผลงานจัดส่งไฟล์ Power Point ที่ใช้นำเสนอ ไปยังคุณจิราภรณ์ ระฆัง e-mail : jiraporn.n@psu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 หรือ หากไม่ประสงค์ส่งไฟล์การนำเสนอมาล่วงหน้า ขอให้นำเสนอสดในวันจัดประชุม (6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.)
  ...
 1.  กรณีผู้นำเสนอผลงาน ประสงค์จะนำเสนอผลงานโดยจัดทำในรูปแบบคลิป VDO เพื่อให้ทางทีมผู้จัดงานเปิดไฟล์ให้ในช่วงการนำเสนอผลงาน กรุณาจัดส่งไฟล์ คลิป VDO นำเสนอ แบบ FULL HD (1920x1080 px) ขึ้นไป ไปยังคุณจิราภรณ์ ระฆัง e-mail : jiraporn.n@psu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564  โดยในวันนำเสนอผลงานผู้นำเสนอต้องรอตอบข้อซักถามจากกรรมการวิพากษ์หลังคลิป VDO นำเสนอผลงานจบ
  ...

  การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster)

 1.  ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ 1 หน้า ในรูปแบบไฟล์ ตาม template ของการประชุมวิชาการ โดย
  สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ www.psuedconference.org พร้อมทั้งมีไฟล์เสียงบรรยายประกอบ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชนิดไฟล์ MP3 โดยส่งไฟล์โปสเตอร์และไฟล์เสียงไปยังคุณจิราภรณ์ ระฆัง e-mail : jiraporn.n@psu.ac.th ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564
  ...
 1. เนื้อหาของโปสเตอร์ ต้องประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ และผลการศึกษา
  ...
 1.  ผู้นำเสนอผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org
  ...