มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference  ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy” รูปแบบ Online ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ บรรยาย บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่  6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
               Prince of Songkla University would be pleased to invite teachers, lecturers, scholars, and students to submit the abstract and/or full paper for oral presentation or poster presentation at The 9th PSU Education Conference, A Better Change in Higher Education for Future Economy. It's an online conference, there are Special lectures, guest speakers, and presentations on the 6-7 May 2021.


ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

+ รายละเอียดโครงการ The 9th PSU Education Conference [ONLINE] [Download File]
+ ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานแบบ Oral และรายละเอียดห้องนำเสนอ [Download File]
+ ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานดีเด่นแบบ Oral และแบบ Poaster [Download File]


รับชมการถ่ายทอดการบรรยาย The 9th PSU Education Conference [ONLINE]

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปรับชมการจัดประชุมวิชาการ PSUED 9th ผ่านทาง Social Network ดังนี้

รับชมผ่านทาง Facebook Page
+ PSU Educational Conference : https://www.facebook.com/PSUEducationConference
+ PSU connext : https://www.facebook.com/psuconnext

รับชมผ่านทาง Youtube
+ PSU connext : https://www.youtube.com/PSUconnext


Evaluation Forms The 9th PSU Education Conference

แบบประเมินผลความพึงพอใจ


Template สำหรับการนำเสนอผลงานแบบ Poster

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ : PSDFile / AiFileJPGFilePowerPointFile

(ขนาดไฟล์โปสเตอร์ 1920 x 1080 px)

 

Template สำหรับการนำเสนอผลงานแบบ Oral

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ : PowerPointFile

 

KEYNOTE

หัวข้อ วิทยากร
(re)thinking education: what lies ahead? Arminas Varanauskas
Executive Director of Knowledge Economy Forum (KEF), a professional non-profit for research, innovation and education areas. Vilnius, Lithuania. Former advisor to Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania and a Member of Lithuania Education Council Under Parliament.
Digital Credential to Revolutionize Higher Education Prof. Dr. Abd Karim Alias
Universiti Sains Malaysia

PLENARY SPEAKER

หัวข้อ วิทยากร
STEM IN HIGHER EDUCATION รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

WORKSHOP

หัวข้อ วิทยากร
Workshop 1 :
STEM in Higher Education:
Training of the trainers
ดร.ธเนศ ปานรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Workshop 2 :
Developing Work Integrated Learning
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คุณสุนทร บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Workshop 3 :
Developing Growth Mindset in HE Students
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Workshop 4 :
Innovation Producing Learning
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Workshop 5 :
Technology Enhanced Learning (TEL)
Mr. Kelvin Loh Li Fu
Managing Director, eLearningMinds Group Sdn. Bhd.
Synopsis
Learning can be enhanced through the use of learning technologies. Technology Enhanced Learning has become a prominent method in education which enhances the interactivity between students and teachers and demonstrates positive learning outcomes. It change the way we conduct teaching and learning. This workshop is designed as an introduction to education technology, and provides useful tips and tricks in the creation and curation of learning content, as well as the best delivery methods.

Workshop Content / Coverage
1. Introduction to Education Technology
a. The revolution of education technology in the past 30 years
b. Myths of technology used in learning
2. Moving forward
a. Change the way teaching and learning to be conducted
b. The Flipped Classroom
c. Common mistakes and set back
3. Using technology in Teaching and Learning
a. Content
i. Creation
ii. Curation
b. Delivery
i. Platform for distribution, rich-media and change management
ii. Support Tools for classroom activities

Workshop Learning Outcomes
1. Explain Technology enhanced learning
2. Discuss the use of technology in content creation and curation
3. Share the best practices in technology enhanced learning
SWIPE: Solution for Educational Communications
Mr. Johnson Lew
Executive Director of E-One Technology S/B

Synopsis
Introduction of Smart Wireless Presentation & Interactive System for Campus Smart Learning Space.

Workshop Content / Coverage
Smart Learning Space, Interactive Teaching & Learning with BYOD

Workshop Learning Outcomes
1. To equip participants with skill of using the SWIPE technology
2. To learn the skill of classroom collaboration and interaction
3. To understand the pedagogical difference of conventional classroom and smart classrooom.
Workshop 6 :
Designing Delivering a Future Proof Curriculum
Assoc. Prof. Ts. Dr. Muhamad Shahbani Abu Bakar
Universiti Utara Malaysia